Privacy statement                               

Huurders Vereniging IJsselstein

De wettelijke vertegenwoordiger van alle huurders van Provides
Postbus 116
3400 AC IJsselstein
Rabobank: NL24 RABO 0159 2090 21       KvK: 30160580

Algemeen:
Als Huurders Vereniging IJsselstein ( H.V.IJ.) ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze leden te verwerken. De H.V.IJ. neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid.

Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder anders gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
 • Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat anderen dat ook doen.
 • Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u.

 • U deelt persoonsgegevens met ons als u lid bent van de H.V.IJ. of contact met ons heeft.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 • Uw volledige naam, adres en woonplaats.
 • Uw telefoonnummers vast en mobiel.
 • Uw e-mailadres.

Waarvoor gebruikt de H.V.IJ. persoonsgegevens?

 • Contact met u opnemen.
 • Informatie over het contact dat u met ons had.
 • Waarover ging het contact (advies, bericht, klacht, informatie). 
 • Wanneer was het contact.
 • Dan zien we waar we het eerder met u over hebben gehad en kunnen we uw vraag of klacht teruglezen en beantwoorden.
 • Hoe (via post, onze website, e-mail).
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

Van wie heeft de H.V.IJ. persoonsgegevens?
Van iedereen die lid is van de H.V.IJ. of contact met ons heeft. 

Met wie delen we persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens (volledige naam, adres en woonplaats) met Provides voor het innen van uw contributie en als uw klachten door Provides niet goed worden afgehandeld, u de H.V.IJ. inschakelt om een adviserende en bemiddelende rol te spelen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
De H.V.IJ. bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Wanneer de termijnen verstreken zijn, worden uw gegevens automatisch vernietigd. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt. Het is mogelijk dat er in het verleden gegevens in ons archief terecht zijn gekomen die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig door middel van natuurlijk verloop.

Gegevensbeveiliging
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd.
Bestuursleden van de H.V.IJ. zijn geheimhouding van uw gegevens verplicht.

Uw rechten:
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Functionaris, via info@hvijsselstein.nl.

U heeft daarnaast altijd de volgende rechten:

Recht op inzage en afschrift:
U heeft het recht de eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen.
U kunt vragen voor welke doeleinden de gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien gegevens van derden zijn opgenomen in het dossier waarin betrokkene inzage wenst, dan worden deze gegevens afgeschermd.

Recht op correctie:
U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op verwijdering: 
U heeft het recht om de H.V.IJ. te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:

1.de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
2.de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Wijzigingen van het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen.
Substantiƫle wijzigingen worden aan de leden en overige betrokkenen schriftelijk gemeld.