Terug naar overzicht

Het bestuur van Huurdersvereniging IJsselstein ging op 28 juni jongstleden in gesprek met haar achterban. Onze leden waren per mail uitgenodigd om via het programma TEAMS deel te nemen aan deze digitale bijeenkomst. Een kleine 20 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Na een kort welkomstwoord van voorzitter Sjaak Ruijsendaal kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De beoogde fusie in een notendop.

De deelnemers zouden een videopresentatie krijgen; door technische problemen is dit niet gelukt.
De deelnemers hebben deze presentatie achteraf gekregen.

  • Wat betekent deze fusie voor de huurders van Provides
    Wat levert de fusie de huurder op?

Wij denken dat er meer nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Dat is hard nodig. In de GroenWest kernen is weinig bouwgrond beschikbaar, terwijl de fusiecorporatie wel over de nodige financiën zal beschikken. In IJsselstein is wel voldoende grond beschikbaar voor sociale woningbouw.

De dienstverlening kan versterkt worden.

De fusiecorporatie kan een stevigere positie innemen richting de gemeenten in de regio, in het belang van iedereen die een woning zoekt.

De fusiecorporatie zet zich in voor alle doelgroepen. Daaronder valt ook de groep huurders met een middeninkomen.

Het onderhoud kan effectiever en ook de verduurzaming speelt daarbij een belangrijke rol.

Doordat er minder inhuurkrachten nodig zijn, kunnen de huidige krachten gebundeld worden met meer geld te besteden.

  • Hoe is de Huurdersvereniging IJsselstein betrokken in het proces?

Een klein jaar geleden is het bestuur op de hoogte gesteld van de samenwerking die Provides en GroenWest voor ogen hadden. Bij iedere stap in dit proces was er steeds overleg met de verschillende medewerkers. Het bestuur kreeg steeds antwoord op haar vragen en zorgen. Onze ideeën werden vaak overgenomen.

Zo werden wij betrokken bij de visie op de dienstverlening. Inmiddels is de klantvisie vast gesteld en hebben wij onze inbreng gedaan bij het opstellen van het basis ondernemingsplan van de nieuwe corporatie. Een heel belangrijk punt vonden wij de bereikbaarheid van de corporatie. Dat kan best via de moderne kanalen, maar er moet altijd ruimte blijven voor persoonlijk contact. Dit niet alleen via de telefoon, maar ook aan een balie. De huurder komt centraal te staan. Het kan betekenen dat een medewerker naar de huurder komt.

  • Na deze uitleg was er voor de deelnemers alle ruimte voor ideeën vragen en reacties.

Welke vervolgstappen worden er genomen?

GroenWest en Provides willen per 1 januari 2022 fuseren. Beide Huurdersverenigingen gaan op basis van de reacties vanuit hun achterban raadpleging en eigen inzichten een mening vormen over de fusie. Dat zal uitmonden in een advies, dat nodig is voor de fusie van de twee corporaties.

De Huurdersverenigingen gaan verder nadenken over samen gaan.

Zij blijven nauw betrokken bij het beleid van de nieuwe corporatie.